Polityka prywatności

Dla Euroafrica Services Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony informacji powierzonych nam przez naszych klientów, odwiedzających naszą stronę internetową i wszystkich, z którymi się komunikujemy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony prywatności i danych. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania reputacji firmy i spełnienia nałożonych na nią licznych wymogów prawnych i regulacyjnych. Dokładamy starań, aby zachować przejrzystość w zakresie przetwarzania informacji i zobowiązujemy się do spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego w niniejszym dokumencie jako "RODO") i wykonywania jego przepisów w tym zakresie. Będziemy regularnie aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu zapewnienia ciągłej zgodności z RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe, takie jak na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji, e-mail, telefon), informacje finansowe w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy;
  • świadczenia usług;
  • komunikacji biznesowej z klientami/kontrahentami;
  • prowadzenie działalności, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • archiwizacji;
  • spełnienia wymagań prawnych krajowych i unijnych.
Przetwarzamy dane osobowe tylko w powyższych celach i zapewniamy, że są one dostępne osobom, które są do przetwarzania danych osobowych upoważnione.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • obowiązek wykonania postanowień umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  • obowiązek wypełnienia wymagań prawnych, ciążących na administratorze;
  • konieczność, wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora (np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski);
  • udzielona zgoda.
Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych
Możemy udostępniać dane osobowe innym firmom członkowskim w ramach grupy Hass Holding Limited, a także podmiotom stowarzyszonym, klientom, agentom, dostawcom usług, firmom kurierskim, kancelariom prawnym oraz procesorom. Możemy udostępniać takie informacje do celów takich, jak wykonywanie zobowiązań umownych i / lub spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych. Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym stronom trzecim za zgodą właściciela danych osobowych lub tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
Może się zdarzyć, że zostaniemy zobowiązani do przekazywania danych osobowych do krajów, które nie spełniają standardów odpowiedniego poziomu ochrony. W takim przypadku opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawa właściciela danych
Właściciele danych mają, wynikające z RODO prawa, dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, takich jak prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych (o ile wcześniej taką zgodę wyraził) oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przechowywanie informacji
Informacje są przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały zebrane, oraz aby spełniać wymogi prawne i wewnętrzną politykę przetwarzania danych osobowych.

Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: