Jakość i bezpieczeństwo

Celem działalności EuroAfrica Services Limited jest:
 

świadczenie usług transportu morskiego przy zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, załogi, statków oraz ładunku,
realizowanie usług przy ciągłym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko,
utrzymanie wysokiej sprawności ekonomicznej przedsiębiorstwa przy zachowaniu opinii niezawodnego przewoźnika.
 

Dla osiągnięcia tych celów Zarząd Spółki EuroAfrica Services Limited deklaruje dążenie do:

 1. spełnienia wszystkich przepisów i wymagań prawnych związanych z realizacją usług przewozowych transportu morskiego,
 2. uwzględniania w swojej działalności wytycznych oraz norm zalecanych przez IMO, administracje morskie, towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje z wiązane z żeglugą,
 3. utrzymania bezpiecznego wykonywania czynności związanych z eksploatacją zarządzanych statków,
 4. zachowania warunków pracy zgodnych ze standardami BHP,
 5. ustanowienia zabezpieczeń przed zagrożeniami bezpieczeństwa i środowiska naturalnego,
 6. osiągnięcia gotowości do działań w stanach zagrożenia,
 7. ciągłego doskonalenia umiejętności pracowników lądowych i morskich,
 8. uzyskania u zatrudnionych pracowników świadomości wpływu realizowanych przez nich działań na jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska,
 9. ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Polityka całkowitego zakazu używania narkotyków oraz bycia w trakcie zaokrętowania marynarzy pod wpływem działania alkoholu stanowi podstawowe ogniwo niniejszej polityki.

Zarząd Spółki EuroAfrica Services Limited deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków do realizowania niniejszej polityki jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wszyscy pracownicy Spółki EuroAfrica Services Limited, odpowiednio do przyznanych im obowiązków i uprawnień zobligowani są do działań zgodnych z celami i deklaracjami niniejszej polityki.


Mając świadomość wpływu działalności EuroAfrica Services Limited na środowisko Zarząd Spółki zobowiązuje się do realizacji niniejszej polityki środowiskowej nadającej kierunek wdrażania i doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej.
Polityka zarządzania środowiskowego odnosi się do wszystkich aspektów prowadzonej przez ESL działalności żeglugowej oraz przewozów kontenerowych powiązanych z transportem morskim.
Zarząd Spółki EuroAfrica Services Limited deklaruje:

 1. zapobieganie zanieczyszczeniom wynikającym z prowadzonej przez Spółkę działalności,
 2. wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, w ramach którego realizowane są cele środowiskowe odniesione do wszystkich zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych,
 3. przeprowadzanie zgodnie z funkcjonującym systemem przeglądów zarządzania, w tym przeglądów celów i zadań środowiskowych,
 4. zgodność z wszystkimi obowiązującymi normami prawnymi i przepisami oraz uwzględnianie w swojej działalności wymagań odpowiednich kodeksów, wytycznych i norm,
 5. kreowanie wśród zatrudnionych przez siebie pracowników oraz wykonawców świadczących usługi na rzecz ESL świadomości ukierunkowanej na ochronę środowiska,
 6. dążenie do ciągłego doskonalenia umiejętności zarówno zatrudnionych przez ESL pracowników lądowych, jak również marynarzy zatrudnionych na zarządzanych przez ESL statkach, włączając w to przygotowanie do postępowania w zagrożeniach dotyczących środowiska,
 7. identyfikowanie i przeznaczanie wymaganych środków na skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego.

Wszyscy pracownicy Spółki EuroAfrica Services Limited zobligowani są do znajomości deklaracji niniejszej polityki oraz do działań zgodnych z celami i zadaniami ustalanymi w oparciu o niniejszą politykę.


Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: